Web Analytics Made Easy -
       StatCounter

Privacy Policy

(อัพเดทเมื่อ กันยายน 2561)

นโยบายรักษาความปลอดภัยการชำระเงินของar15partspro.comฉบับนี้ (“นโยบาย”) เป็นส่วนเพิ่มเติมจากเงื่อนไขในการใช้บริการar15partspro.com, นโยบายความเป็นส่วนตัวar15partspro.comวอลเล็ท และข้อกำหนดและเงื่อนไขar15partspro.comวอลเล็ท (จะเรียกรวมกันว่า “ข้อกำหนดar15partspro.com”) สำหรับบัญชีผู้ใช้ar15partspro.comของท่าน คำนิยามใดหากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายฉบับนี้ ให้มีความหมายตามที่ระบุในข้อกำหนดar15partspro.com หากมีข้อขัดแย้งขึ้นระหว่างนโยบายฉบับนี้กับบทบัญญัติในข้อกำหนดar15partspro.comให้นำบทบัญญัติในนโยบายฉบับนี้มาบังคับใช้ คำนิยามใดในนโยบายฉบับนี้ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดar15partspro.comเว้นแต่ที่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้ง นโยบายฉบับนี้เป็นสัญญาตามกฎหมายระหว่างท่านกับบริษัท ar15partspro.com จำกัด โดยการเข้าใช้บริการบัญชีผู้ใช้ar15partspro.comของท่าน ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยนโยบายฉบับนี้

1.1 การรักษาความปลอดภัยซึ่งธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาต

ar15partspro.comจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ท่านจากการทำธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาต (ดังระบุไว้ด้านล่าง) ซึ่งท่านได้ตกลงตามกระบวนการที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

“ธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาต” อันเกิดมาจากการยึดครองบัญชีผู้ใช้ar15partspro.comโดยเหตุฉ้อโกงดังต่อไปนี้

ก. เงินที่ถูกส่งมาจากมูลค่าที่มีอยู่ในar15partspro.comวอลเล็ทของท่าน ซึ่งท่านมิได้ให้ความยินยอมหรือที่ท่านมิได้มีส่วนได้เสีย

ข. ธุรกรรมหรือการเติมเงินเข้าar15partspro.comวอลเล็ทจากบัตรเครดิตหรือเดบิตที่ได้บันทึกไว้ในบัญชีผู้ใช้ar15partspro.comของท่าน ซึ่งท่านมิได้ให้ความยินยอมหรือที่ท่านมิได้มีส่วนได้เสีย

ค. ธุระกรรมหรือการเติมเงินเข้าar15partspro.comวอลเล็ทจากลิงค์ของบัญชีโดยตรง ซึ่งท่านมิได้ให้ความยินยอมหรือที่ท่านมิได้มีส่วนได้เสีย

อย่างไรก็ตามที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ ท่านมีหน้าที่ๆจะต้องรักษาความปลอดภัยในบัญชีar15partspro.comของท่าน หากท่านยินยอมให้บุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีวอลเล็ทของท่านโดยการเปิดเผยข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้หรือ บุคคลอื่นกระทำธุรกรรมโดยที่ท่านไม่รับทราบหรือให้อนุญาต ท่านจะต้องรับผิดชอบกับการทำธุรกรรมใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้งานดังกล่าว

1.2 การแจ้งให้ทราบ

ก. ท่านจะต้องแจ้งให้ar15partspro.comทราบทันทีหากท่านเชื่อว่ามีธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาตเกิดขึ้นหรือมีการเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ar15partspro.comของท่านโดยมิได้รับอนุญาต เพื่อให้ท่านมีสิทธิได้รับค่าเสียหายตามนโยบายฉบับนี้ ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่มีธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาตเกิดขึ้นในบัญชีผู้ใช้ar15partspro.comของท่าน

ข. ท่านจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่านและตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อเป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้มีธุระกรรมอันมิได้รับอนุญาตเกิดขึ้น ar15partspro.comจะส่งอีเมลล์ไปยังอีเมลล์ของท่านซึ่งได้แจ้งไว้กับเราเพื่อแจ้งให้ท่าน

ทราบถึงธุรกรรมใดๆ ของบัญชีผู้ใช้ของท่าน ท่านควรตรวจสอบการยืนยันการทำธุรกรรมเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมนั้นๆเป็นการกระทำโดยได้รับอนุญาตจากท่านและมีข้อมูลที่ถูกต้อง

ค. หากมีธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาตเกิดขึ้นในบัญชีผู้ใช้ของท่าน กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าar15partspro.comผ่านหน้าเว็บไซต์ (https://www.lazada.co.th/contact) ท่านจะต้องแจ้งข้อมูล และหรือเอกสารที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในหน้าเพจนั้นๆและตามที่เราร้องขอ เพื่อเริ่มการตรวจสอบ ar15partspro.comจะเริ่มการตรวจสอบแต่เพียงข้อมูลหรือเอกสารที่ท่านแจ้งมาเท่านั้น

1.3 การกระทำจากar15partspro.comเมื่อได้รับการแจ้งให้ทราบ

ก. เมื่อท่านแจ้งให้เราทราบพร้อมทั้งแสดงข้อมูลและหรือเอกสารที่จำเป็นอย่างครบถ้วน เราจะกระทำการดังต่อไปนี้

(ก) เราจะกระทำการตรวจสอบและตัดสินในกรณีที่มีธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาตเกิดขึ้น

(ข) ar15partspro.comจะกระทำการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 2 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อมูลและหรือเอกสารที่จำเป็นจากท่าน

(ค) เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการตัดสินใจของเราเมื่อเราได้ทำการตรวจสอบเสร็จสิ้น

ข. หากเราตัดสินได้ว่าธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาตนั้นๆ ต้องตรงการตามรักษาความปลอดภัยการชำระเงินของar15partspro.com เราจะคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ช่องทางที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้


undefined


ค. หากเราตัดสินได้ว่าธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาตนั้นๆ ไม่ตรงตามการรักษาความปลอดภัยการชำระเงินของar15partspro.com เราจะทำการส่งอีเมลล์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการตัดสินใจของเราอันถือว่าเป็นอันสิ้นสุด

1.4 ขอบเขตการรักษาความปลอดภัย

ก. ธุรกรรมดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในขอบเขตความคุ้มครองนโยบายรักษาความปลอดภัยการชำระเงินของar15partspro.com

(ก) ธุรกรรมอันเกิดจากข้อพิพาทในการไม่ได้รับสินค้าที่ท่านซื้อ

(ข) เมื่อเราได้ข้อยุติว่ามีการฉ้อโกงหรือความประมาทเลินเล่อจากลูกค้า เช่น หากเราได้ข้อยุติว่าท่านเต็มใจที่จะแจ้งข้อมูลอ้างอิงในบัญชีผู้ใช้ของท่านให้แก่บุคคลที่สาม โดยการฉ้อฉลหรือปราศจากความระมัดระวังต่อการคุ้มครองบัญชีผู้ใช้ของท่านเอง

(ค) เมื่อเราได้ข้อยุติว่าท่านมีประวัติอันเกี่ยวข้องและหรือเป็นผู้ช่วยเหลือในการกระทำฉ้อโกง และหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาต

(ง) เมื่อธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาตนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ภัยธรรมชาติ, การจลาจลจากสงคราม, ผลจากการก่อการร้าย, สถานการณ์อันไม่สงบ อันอยู่เหนือการควบคุมของar15partspro.com

(จ) เมื่อธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาตนั้นเกิดจากผลกระทบจากช่องทางหรือระบบใดๆ (รามไปถึงar15partspro.comและอาลีเพย์) รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การพยายามเจาะเข้าระบบ, การอัพเกรดหรือการไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติของธนาคาร, ช่วงเวลาเครื่องไม่ทำงานของบริษัทโทรคมนาคม หรืออื่นๆ ซึ่งท่านได้ทราบอยู่แล้วก่อนที่จะมีการทำธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาต

(ฉ) ‘การประนีประนอมยอมความกับบุคคลที่สาม’ การชำระเงินอันมิได้รับอนุญาตอันเป็นผลมาจากการประนีประนอมยอมความกับบุคคลที่สาม เช่น ธนาคาร หรือ

(ช) หน่วยงานที่ควบคุมหรือข้อจัดกัดแห่งกฎหมายอันยกเว้นการชำระเงินคืนให้แก่ลูกค้า 

Copyright © 2019 Increase Sale Now RN53. All Rights Reserved